Regulamin prosektorium


Regulamin Prosektorium Chełmskiego Domu Pogrzebowego

Wydawanie zwłok osobom uprawnionym do ich pochowania następuje za pokwitowaniem i odbywa się w godzinach pracy prosektorium CHDP w dni powszednie: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz soboty od 9.00 do 12.00. W szczególnych przypadkach godziny odbioru zwłok mogą ulec zmianie.

W celu obowiązkowej identyfikacji zwłok osób zmarłych, pobrania karty zgonu oraz ustalenia terminu odbioru zwłok prosimy o osobiste wstawienie się osób uprawnionych do pochowania.

Przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1 rozumie się osoby wymienione w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.11.118.687 j.t.), tj.:

 1. pozostały małżonek,
 2. krewni zstępni,
 3. krewni wstępni,
 4. krewni boczni do 4-go stopnia pokrewieństwa,
 5. powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 6. osoba, która do tego dobrowolnie się zobowiązuje,
 7. właściwy organ wojskowy w myśl przepisów wojskowych, w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,
 8. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne w stosunku do osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 9. osoby uprawnione na podstawie decyzji o przekazaniu zwłok do celów naukowych,
 10. upoważniony pracownik gminy właściwej ze względu na miejsce zgonu w stosunku do zwłok niepochowanych przez osoby, o których mowa wpkt 1-9.

Zwłoki wydawane są osobom uprawnionym w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej i następuje wyłącznie w trumnie lub specjalistycznej kapsule do przewozu zmarłych.

Chełmski Dom Pogrzebowy prowadzi w imieniu Prokuratury Okręgowej w Lublinie księgę przyjęć i odbioru zwłok i egzekwuje wpisy do tej księgi.

W celu odbioru zwłok osoby uprawnione do pochowania obowiązane są dostarczyć:

 • pisemną zgodę Prokuratury na pochowanie zwłok,
 • zidentyfikować zwłoki.
W uzasadnionych przypadkach CHDP może odstąpić od ww. obowiązku.

Osoba uprawniona do pochowania zwłok może upoważnić inną osobę bądź firmę do odbioru przedstawiając stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie), sporządzone w formie pisemnej oraz zawierające: datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, imię i nazwisko, adres oraz numery i serie dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionego oraz czytelny podpis mocodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r.